Type what you are searching for:

Witaj w świecie albumów Barański.

+48 602 227 669   |   [email protected]   |

Regulamin

REGULAMIN
Sklepu Internetowego www.baranski.com.pl

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Właścicielem Sklepu dostępnego pod adresem www.baranski.com.pl jest „Barański” Zbigniew Barański z siedzibą w Krakowie (30-243), ul. Zaszkolna 2, NIP: 6770006674, REGON: 350139221, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2. Niniejszy Regulamin został przygotowany zgodnie z zachowaniem prawa właściwego dla siedziby Sklepu.
3. Niniejszy Regulamin stanowi Regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 wraz ze zmianami).
4. Sposób kontaktowania się Klienta ze Sklepem (kanały komunikacji):
a) za pośrednictwem poczty e-mail [email protected]
b) telefonicznie +48 602 227 669
c) listownie na adres ul. Zaszkolna 2, 30-243 Kraków
5. Korzystanie przez Klienta z możliwości kontaktu telefonicznego ze Sklepem jest związane z koniecznością poniesienia przez niego kosztów połączenia telefonicznego. Powyższe opłaty nie są pobierane przez Usługodawcę/Sklep ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne, z którego usług korzysta Klient.
6. Sklep zastrzega sobie prawo do niezwłocznego blokowania przekazów informacji, a nawet usunięcia Konta Klienta na żądanie uprawnionych podmiotów, jeżeli połączenia te mogą zagrażać obronności, bezpieczeństwu państwa oraz bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, naruszających powszechnie obowiązujące prawo. Klient ma bezwzględnym zakaz dostarczania w/w treści. Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Sklep o każdym przypadku naruszeniu w Sklepie Regulaminu, jak i obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prawa.
7. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
8. Klient zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Klienta w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.
9. Sklep podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie zgłoszone nieprawidłowości.
10. Autorskie prawa majątkowe do treści zamieszczonych w Sklepie przysługują: „Barański” Zbigniew Barański z siedzibą w Krakowie (30-243), ul. Zaszkolna 2, NIP: 6770006674, REGON: 350139221. Treści te przeznaczone są wyłącznie na użytek Sklepu oraz jego Klientów. Korzystanie z treści, materiałów, zdjęć, grafiki, usług może odbywać się wyłącznie zgodnie z niniejszym Regulaminem i zabrania się jakiegokolwiek kopiowania, udostępniania, modyfikowania, pobierania, przetwarzania i innego działania poza przeznaczonymi do tego celu usługami oferowanymi przez Sklep, a Klienci Sklepu mają
2
prawo, tylko w celach prywatnych, do przeglądania informacji zamieszczonych w Sklepie, dokonywania ich zapisu w postaci plików tymczasowych oraz drukowania wybranych stron.

§ 2. DEFINICJE REGULAMINU.

1. Sklep – platforma internetowa, sklep internetowy znajdujący się pod adresem: www.baranski.com.pl służący m.in. do zamawiania i sprzedaży albumów według indywidualnego zamówienia Klienta (według specyfikacji Klienta, służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb), a także służący do sprzedaży innych przedmiotów;
2. Klient – użytkownik, który zapoznał się i zaakceptował warunki Regulaminu korzystania ze Sklepu (każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną), chcący skorzystać z jego usług.
3. Konsument – uważa się Klienta będącego osobą fizyczną dokonującej z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Konto Klienta – miejsce dostępne dla Klientów na platformie Sklepu po dokonaniu rejestracji, dostępne każdorazowo po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, za pomocą którego Klient korzysta z usług oferowanych na stronie www.baranski.com.pl, umożliwiające m.in. śledzenie statusu zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych.
5. Sprzedający – oznacza właściciela Barański” Zbigniew Barański z siedzibą w Krakowie (30-243), ul. Zaszkolna 2, NIP: 6770006674, REGON: 350139221, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
6. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
7. Regulamin – obejmuje treść niniejszego dokumentu wraz ze wszystkimi późniejszymi zmianami.

§ 3. RODZIAJ I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem witryny znajdującej się pod adresem www.baranski.com.pl umożliwiającej m.in. zakładanie Konta Klienta, jak również dostarcza narzędzia umożliwiające zaprojektowanie albumu do indywidualnych potrzeb Klienta.
Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu w celu dokonania zamówienia, zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.
3. Użytkownik może poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji wyrazić zgodę na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznych w/w informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tzw. newslettera), na podany przez Użytkownika adres e-mail lub na adres e-mail, na który w związku z ustawieniami Konta przekierowywana jest korespondencja Użytkownika. Rezygnacja z newslettera jest możliwa w każdym momencie poprzez wysłanie żądania na adres [email protected]
3
4. Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Klienta warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Klienta telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w Polityce Prywatności.
5. Na stronie internetowej Sklep udostępnia narzędzie do zaprojektowania według indywidualnych potrzeb albumów z informacjami o właściwościach towaru, cenie, materiale, z którego jest wykonany itp. Zdjęcia i prezentacje towaru służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.

§ 4. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

1. Dokonanie rejestracji jest dobrowolne. Po dokonaniu rejestracji lub dokonaniu zamówienia, na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłany dokument niniejszego Regulaminu. Wraz ze złożeniem zamówienia lub rejestracji zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. Przed dokonaniem rejestracji/zamówienia Klient powinien potwierdzić zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu, jak i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
2. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń o następujących treści:
a) przystępuje do korzystania z usług w Sklepu całkowicie dobrowolnie,
b) wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
c) spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Klientem,
d) dane zawarte w formularzu rejestracyjnym/zamówieniu są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich.
3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony, a Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, mając jednak na uwadze pkt 8.
4. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Klientowi dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.
5. Sklep może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeśli:
a) cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
b) działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
c) otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
d) uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Klienta,
e) Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
f) Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia niniejszego
Regulaminu,
4
g) podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą i nie udało się ich usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych.
6. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Sklep zostanie przesłane na podany przez Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu.
7. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Sklepu ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu jego zgody.
8. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów, chyba że strony postanowią inaczej lub ze względu na charakter zawartej umowy, świadczenie dalsze usługi nie jest możliwe. Termin wypowiedzenia umowy wynosi 14 dni.
9. Sklep oświadcza, iż skorzystanie z prawa żądania usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Klienta oraz wypowiedzeniem umowy (usunięciem Konta).

§ 5. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA, WARUNKI SPRZEDAŻY, GŁÓWNY PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA.

1. Sklepu prowadzi sprzedaż albumów zaprojektowanych indywidualne przez Klienta za pomocą narzędzi dostępnych pod adresem www.baranski.com.pl oraz innych dostępnych na stronie towarów.
Wymagania techniczne celem skorzystania z usług:
a) przeglądarka Firefox 22 (lub nowsza), Chrome 28 (lub nowsza), Opera 16 (lub nowsza), Internet Explorer 9 (lub nowsza), Safari 5 (lub nowsza),
b) aktywny adres e-mail,
c) połączenie z Internetem,
d) włączona obsługa Javascript.
3. Osoba chcąca skorzystać z usług Sklepu, dokonuje założenia Konta lub od razu dokonuje złożenia zamówienia wypełniając wskazane w formularzach dane i postępując zgodnie ze wskazówkami dostępnymi na stronie. Warunkiem rejestracji/ dokonania zamówienia jest akceptacja Regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez zaznaczenie odpowiednich opcji. Rejestracja na platformie Sklepu jest bezpłatna.
4. W celu wykonania indywidualnego zamówienia albumu, należy postępować zgodnie z instrukcjami na stronie wybierając np. kolor okładki, ilość kart i inne.
5. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
5
6. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta (wypełnienie wymaganych pól), postępowanie zgodnie z instrukcjami na stronie i ostatecznie kliknięcie przycisku „zamawiam i płacę” oraz akceptacji zamówienia przez Sklep.
7. Kupujący po złożeniu zamówienia w Sklepie internetowym otrzyma e-mail potwierdzający zamówienie w terminie do 24 godzin, w innych wypadku zamówienie przestaje wiązać. Przyczyną wystąpienia z kontrofertą przez Sklep w stosunku do zamówienia Klienta może być w szczególności takie okoliczności jak: brak towarów w magazynie, brak określonego rodzaju materiału, itp.
8. Wszystkie ceny prezentowane na stronach internetowych Sklepu podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania zamówieniu przez Klienta, przed zawarciem umowy.

§ 6. TERMINY I FORMY PŁATNOŚCI .

1. Sklep udostępnia następujące sposoby płatności:
a) płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
b) płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
c) płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy; d) przelew PayU.
e) przelew Przelewy24
2. Za Dane do przelewu: Barański – Zbigniew Barański, ul. Zaszkolna 2, 30-243 Kraków , nr konta: 34 8589 0006 0000 0000 4545 0001, oraz numer zamówienia. W przypadku niezgodności danych osobowych z dokonanego zamówienia, a wpłatą na rachunek bankowy, Sklep zastrzega sobie możliwość kontaktu mailowego celem weryfikacji zgodności danych z dokonanym zamówieniem.
2. W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy – zamówienie jest realizowane w terminie do 10 dni po wpłynięciu kwoty na rachunek (w razie gotowego towaru wysyłany jest po wpłynięciu kwoty na rachunek).
3. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.
Możliwe opcje:
Termin dostawy towaru do Klienta wynosi do …. dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania zamówienia podano krótszy termin. Termin ten należy liczyć w następujący sposób:
a) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
b) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

§ 7. DOSTAWA.

2. Klient składając zamówienie wybiera rodzaj dostawy, którym może być:
a) kurier DPD;
3. W przypadku wysyłki towaru kurierem, Klient otrzymuje e-mail z potwierdzeniem wysyłki towaru z numerem przesyłki z możliwością jej śledzenia. 4. Wysyłka jest realizowana w terminie 2 dni roboczych
5. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski.
6. Sklep każdorazowo dołącza do przesyłki formę papierową faktury VAT.
6
7. Sklep oświadcza, iż adres e-mail lub numer telefonu Klienta może być wykorzystywany do komunikacji z Klientem w celu weryfikacji, jak również w innych sprawach związanych z usługą, funkcjonowaniem Sklepu.
8. Klient jest zobowiązany niezwłocznie aktualizować podane podczas rejestracji dane w przypadku ich zmiany.

§ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY.

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 (czternaście) dni od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. Sklep jednak zwraca Konsumentowi uwagę na pkt. 10 tj. w wypadku, gdy wykonuje zamówienie na indywidualne zamówienie Klienta, według jego indywidualnych preferencji i specyfikacji (jak stworzenie albumów).
Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza dostępnego tutaj i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
a) wiadomością e-mail, na adres [email protected],
b) w formie pisemnej, na adres ul. Zaszkolna 2, 30-243 Kraków
3. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem: dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
4. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedawcy w stanie nie zniszczonym. Zwracany towar musi zostać odpowiednio zabezpieczony w celu uniknięcia ewentualnych uszkodzeń, mogących powstać w trakcie transportu.
6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
7. Sklep, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 3 i 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
8. Jeżeli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7
9. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

§ 9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.

1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
2. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w przepisach Kodeksu cywilnego. Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jeżeli kupującym jest Konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych w przepisach szczególnych.
3. Zgłoszenie reklamacyjne co do zasady powinno zawierać:
a) imię i nazwisko;
b) opis reklamacji (tj. niezgodności towaru z umową, numer zamówienia, datę zakupu);
c) podpis.
4. W razie ewentualnych braków reklamacji uniemożliwiających jej rozpatrzenie Sklep niezwłocznie powiadomi o konieczności jej uzupełnienia. Zastosowanie się do ust. 3 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.
5. Reklamacje można składać:
a) mailowo pod adresem e-mail: [email protected],
b) telefonicznie pod nr telefonu 602-227-669
c) na adres siedziby Sklepu.
6. Odpowiedź na zgłoszoną reklamację zostanie udzielona w terminie 14 dni od dnia złożenia. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Sklepu.
7. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony wedle wyboru Klienta, telefonicznie lub poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez Klienta adres poczty email.
8. W przypadku nieuwzględnienia przez Sprzedającego reklamacji złożonej przez Konsumenta, Sprzedający wraz z informacją o sposobie rozpatrzenia reklamacji poinformuje Konsumenta o tym, czy wyraża zgodę na podjęcie przez Strony próby pozasądowego rozwiązania sporu.
9. Sprzedający informuje, iż Konsumentom korzystającym z usług przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w których próbę rozwiązania zaistniałego sporu podejmuje neutralny i kompetentny podmiot nie powiązany z żadną ze Stron. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są m. in. w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników praw konsumentów, organizacji społecznych, do których statutowych zadań należy ochrona
10. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich w Polsce znajduje się w Rejestrze Podmiotów Uprawnionych prowadzonym przez UOKiK, dostępnym na stronie internetowej: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php
8
11. Informacje oraz dostęp do Procedury Internetowego Rozstrzygania Sporów (ODR), która została opracowana przez Komisję Europejską, znajdują się na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show
12. Konsumentom przysługują także następujące, przykładowe sposoby skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów konsumenckich:
a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich;
b) zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;
c) zwrócenie się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
13. Oprócz pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów konsumenckich Konsumentom przysługuje także uprawnienie do wszczęcia postępowania pojednawczego poprzez wniesienie do właściwego sądu wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, a także skorzystanie w toku toczącego się postępowania sądowego z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych udostępniane są przez Prezesów Sądów Okręgowych.

§ 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Administratorem danych osobowych jest „Barański” Zbigniew Barański z siedzibą w Krakowie (30-243), ul. Zaszkolna 2, NIP: 6770006674, REGON: 350139221, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy, optymalizacji oferty oraz komunikacji z Klientem. W przypadku wyrażenia przez Klienta wyraźnej zgody zawartej w zamówieniu, dane osobowe mogą być przetwarzane również w celach marketingowych.
9
Klientowi przysługuje prawo do uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych lub ich usunięcia.
3. Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. “O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) dane osobowe są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
4. Sprzedawca zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług. Baza danych osobowych Klientów podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Sprzedający nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Klientach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Sprzedawcy takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
5. Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu dostarczenia towaru.
6. Pozostałe zasady przetwarzania danych osobowych (sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie) znajdując się w Polityce Prywatności.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu z możliwością jego pobrania, oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi na każde jego żądanie.
2. Umowa sprzedaży towarów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
3. Jeśli poszczególne postanowienia niniejszego Regulaminu zostaną uznane w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu [klauzula salwatoryjna].
4. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.
5. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 4, Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 4, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.
7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych, organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu, z możliwością wypowiedzenia w każdym
10
momencie przez Użytkownika. Umowy zawarte przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.02.2015r.

§ 12. POSTANOWIANIE DOTYCZACE GEOBLOKOWANIA

1. Sprzedający w żaden sposób nie blokuje ani nie ogranicza dostępu do strony www. ze względów związanych z przynależnością państwową użytkownika z Unii Europejskiej, jego miejscem zamieszkania, a także miejscem prowadzenia działalności gospodarczej. Z usług świadczonych przez sprzedającego mogą skorzystać użytkownicy z każdego państwa członkowskiego UE.
2. Sprzedający nie stosuje różnych wersji interfejsu swojej strony www. zależnych od przynależności państwowej użytkownika z Unii Europejskiej. Jeśli jednak sprzedający zdecyduje się na wprowadzenie różnych wersji interfejsu swojej strony www., to użytkownik z Unii Europejskiej może zostać przekierowany na inną wersję interfejsu strony www. tylko po wyrażeniu wyraźnej zgody na takie przekierowanie. Po przekierowaniu użytkownik w każdym momencie ma możliwość powrotu do ogólnej wersji interfejsu strony www.
3. Sprzedający nie różnicuje ogólnych warunków umownych, w tym cen, ze względu na przynależność państwową kupującego z Unii Europejskiej, jego miejsce zamieszkania, bądź też miejsce prowadzenia przez kupującego działalności gospodarczej.
4. Sprzedający, w ramach akceptowanych przez siebie środków płatności, nie odmawia przyjęcia płatności od kupującego z Unii Europejskiej ze względu na jego przynależność państwową, jego miejsce zamieszkania, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, lokalizację jego rachunku płatniczego, miejsce prowadzenia działalności dostawcy usług płatniczych, a także miejsce wydania instrumentu płatniczego w Unii Europejskiej.